Logo en hokzele

Foto Welkom

Privacyverklaring

Privacyverklaring van de
Heem- en Oudheidkundige Kring Zele vzw
De Heem- en Oudheidkundige Kring Zele vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens.
Wij doen er uiteraard alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan
daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
De Heem- en Oudheidkundige Kring Zele vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming,
de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
De Heem- en Oudheidkundige Kring Zele vzw is verantwoordelijk voor
de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Heem- en Oudheidkundige Kring Zele vzw
F. Timmermansstraat 12
9240 Zele
Of via hokzele@hotmail.com
 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door de Heem- en Oudheidkundige Kring Zele verwerkt
ten behoeve van de hiernavolgende doeleinden:
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens
hebben verkregen.

Er kunnen foto- of camerabeelden genomen worden als u deelneemt aan onze activiteiten.
Indien u niet gefotografeerd of gefilmd wil worden
dient u ons dit schriftelijk mee te delen voor de aanvang van een activiteit.
De verworven beelden worden enkel in het kader van promotie en communicatie van de werking van de Heem- en Oudheidkundige Kring vzw verwerkt.
De verworven beelden worden nooit zonder
voorafgaande toestemming aan derde partijen verstrekt.

Verstrekking aan derden:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen
waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Bewaartermijn:

De VZW Heem- en Oudheidkundige kring Zele bewaart persoonsgegevens niet langer
dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Persoonsgegevens die geen meerwaarde bieden in het kader van archivering van het
verenigingsleven voor het algemeen belang worden niet langer dan 5 jaar bewaard.
Beveiliging van de gegevens:
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen
om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking,
zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
Uw rechten omtrent uw gegevens:
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering
van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan)
door ons of door een van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Klachten:
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen (hokzele@hotmail.com) .
Wijziging privacyverklaring:
De Heem- en Oudheidkundige Kring Zele vzw kan haar privacyverklaring wijzigen.
Van deze wijziging zullen we in dat geval een aankondiging doen op onze website.